เร็วเข้า! ซื้อ 1 แถม 1 โปรโมชั่นจำนวนจำกัด! ร้าน
สายพันธุ์ใหม่ๆ
สายพันธุ์ใหม่ๆ
ทรงพลังอย่างยิ่งและอร่อยอย่างน่าทึ่ง: ตรวจสอบสินค้าใหม่ของเรา!
High Yield
High Yield
ผู้ผลิตเงินที่เหลือเชื่อของเรา ด้วยสายพันธุ์อัตโนมัติที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในเกม!
High THC
High THC
สายพันธุ์อัตโนมัติที่มีศักยภาพและระดับ THC ที่บ้าคลั่งที่สุดของเราพร้อมกับเอฟเฟกต์ที่จะพาคุณน็อค.
สายพันธ์ุขายดี
สายพันธ์ุขายดี
สินค้าขายดีที่เหลือเชื่อ สายพันธ์ุออกดอกอัตโนมัติที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในเกม!
ง่ายสำหรับมือใหม่
ง่ายสำหรับมือใหม่
เราได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เติบโตง่ายและให้อภัยซึ่งผู้ปลูกมือใหม่ที่สามารถปลูกได้แน่นอน.
คอลเลกชันออริจินอลส์
คอลเลกชันออริจินอลส์
พันธุศาสตร์ old-school ที่ทุกคนรัก.
Jorge Cervantes

Jorge Cervantes

A stalwart in the cannabis cultivation community, Jorge Cervantes stands tall as a beacon of knowledge and expertise. With a legacy spanning five decades, Jorge has etched his name as an iconic cannabis cultivation author, photographer, and influential figure on platforms like YouTube. His vast array of contributions, ranging from books to videos, have set industry standards and served as a wellspring of information and motivation for cannabis enthusiasts globally.

Born as George Van Patten, Jorge adopted the pseudonym 'Cervantes' as he embarked on his journey to avoid prison and enlighten the world about cannabis cultivation. His literary contributions are vast, with more than 50 books published in 8 languages. 

Among his most notable works is "Marijuana Horticulture: The Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible," a book that has been a cornerstone in the cannabis growing industry since 1983. This magnum opus offers a meticulous breakdown of the entire cultivation process, from the nuances of seed selection to the art of harvesting, curing, and storage. 

His expertise continues beyond traditional cultivation techniques; he delves deep into organic and hydroponic methods, ensuring growers can tackle various challenges.

Another feather in his cap is "The Cannabis Encyclopedia: The Definitive Guide to Cultivation & Consumption of Medical Marijuana." Recognized as one of the most exhaustive guides on cannabis cultivation and consumption, this best-seller spans more than 600 full-color pages, covering a gamut of topics from the rich history of cannabis to cutting-edge production techniques. Available FREE in English and Spanish.

Beyond the written word, Jorge's contributions to visual media are equally commendable. His collaboration with High Times magazine led to the creation of "Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD," a visual treat that takes viewers through the intricacies of indoor cannabis cultivation. His subsequent DVDs, shot in diverse locations like Spain, Amsterdam, and California, offer a deep dive into greenhouse and outdoor cultivation techniques.

In a move to adapt to the digital age, Jorge's latest offering, "We Grow Cannabis!" is a digital-only book available for free download in English and Spanish. This concise guide, spanning 100 pages with more than 270 color images, is a testament to Jorge's commitment to making cannabis cultivation knowledge accessible to all.

Beyond his books and DVDs, what truly sets Jorge Cervantes apart is his profound understanding of cannabis production. His works cater to a broad audience, from novices taking their first steps in cannabis cultivation to seasoned professionals seeking to refine their techniques.

In the ever-evolving landscape of cannabis cultivation, Jorge Cervantes remains a constant guiding light, always ready to share his wisdom and passion with the world. As the cannabis community continues to grow and evolve, Jorge's contributions will undoubtedly remain timeless, guiding generations of growers toward abundant harvests.