Nákupní košík Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný!
Použít kupón
Mezisoučet
0,00 €

Account Účet

Můžete pokračovat k platbě jako # 1 #, # 2 # nebo # 3 #

Shipping Adresa

Delivery Způsob dopravy

Po výběru země se zobrazí možnosti
Stealth option
Kvůli pandemii dochází bohužel k velkým zpožděním u objednávek zasílaných poštou mimo Evropu.

Payment Způsob platby

Konopná semena prodávané na těchto webových stránkách jsou považovány za sběratelské předměty, ve většině zemí je zakázáno klíčení, takže před zakoupením tohoto výrobku důrazně doporučujeme získat informace o právních předpisech v zemi vašeho bydliště.

Naše výrobky jsou odesílány výhradně do zemí uvedených na našich webových stránkách. Objednávka s adresou, která neodpovídá žádné z těchto zemí, nebude odeslána.

Podáním této objednávky automaticky potvrzujete, že jste plnoletí (18+), že jste si vědomi právního statusu konopných semen ve vaší zemi a v případě, že je klíčení těchto semen nezákonné, potvrzujete, že je nebudete používat.

Je vaší odpovědností zadat správně svou poštovní adresu, protože společnost Fast Buds nenese žádnou odpovědnost, pokud vám výrobek nemůže být doručen z důvodu neúplné a/nebo nesprávné doručovací adresy, proto vás žádáme, abyste před potvrzením objednávky své údaje dále zkontrolovali.

Kromě toho vás žádáme, abyste nepoužívali přezdívky nebo vymyšlená jména, protože to může způsobit zmatek a/nebo chyby, které mohou bránit doručení.

Obsah:

Článek 1 - Definice

Článek 2 - O World Agro Trade SL

Článek 3 - O podmínkách

Článek 4 - Nabídka

Článek 5 - Dohoda

Článek 6 - Právo na odvolání

Článek 7 - Odpisování nákladů

Článek 8 - Vyloučení Právo na odvolání

Článek 9 - Ceny

Článek 10 - Kontrola dodržování předpisů a záruky

Článek 11 - Dodání a provádění

Článek 12 - Délka transakce: trvání, ukončení a prodloužení

Článek 13 - Platby

Článek 14 - Stížnosti

Článek 15 - Spory

Článek 16 - Doplňková a jiná ustanovení

Článek 1 - Definice

V těchto podmínkách (dále jen "podmínky") platí následující definice:

Doba zvažování : lhůtu, během níž může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel fyzická osoba, která nepatří žádné firmě a která uzavřela dohodu se společností World Agro Trade SL.

Den pracovní den

Délkou transakce : určité časové období, během něhož jsou rozptýleny závazky spojené s transakční dohodou o poskytování řady produktů a služeb.

Fyzické prostředí : jakýkoli nástroj, který příjemci umožňuje bezpečně uložit a reprodukovat informace v nezměněné podobě.

Právo odstoupit od smlouvy možnost spotřebitele vypovědět smlouvu ve lhůtě pro přezkoumání.

World Trade Agro SL společnost, která nabízí spotřebitelům produkty na dálku.

Dohoda : dohoda založená na podnikově organizovaném systému prodeje zboží a služeb na dálku, včetně uzavření dohody pomocí jedné nebo více metod komunikace na dálku.

Metodika pro vzdálenou interakci prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a World Agro Trade SL museli být přítomni ve stejnou dobu na stejném místě.

Článek 2 - O World Trade Agro SL

Telefonní číslo: +34 932933318

Webové stránky: URL www.2fast4buds.com

Hospodářská komora: B66028234

Identifikační číslo DPH: ES-B66028234

Článek 3 - O podmínkách

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky společnosti World Agro Trade SL a na každou uzavřenou smlouvu mezi společností World Agro Trade SL a spotřebitelem.

Před uzavřením smlouvy je spotřebitel seznámen se zněním obchodních podmínek. V případě potřeby je možné se zněním podmínek seznámit na internetových stránkách World Agro Trade SL ještě před uzavřením smlouvy. 

Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, může být bez ohledu na předchozí odstavec text smlouvy před uzavřením transakce zpřístupněn uživateli k uložení na fyzickém nosiči. V případě potřeby může uživatel před uzavřením smlouvy najít text obchodních podmínek v elektronické podobě a na požádání mu mohou být poskytnuty samostatně. 

V případě nedorozumění se uživatel může obrátit na nejvhodnější oddíl Podmínek pro vyjasnění sporných situací. 

Článek 4 - Nabídka

Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo jiné zvláštní vlastnosti, bude to uvedeno zvlášť.

Propagace obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a služeb. Popis je vždy dostatečně podrobný, aby si spotřebitel mohl udělat představu o správných produktech. Obrázky použité společností World Agro Trade SL jsou věrným zobrazením výrobků a služeb. Společnost World Agro Trade SL nenese odpovědnost za chyby způsobené nedbalostí uživatele.

Každá nabídka obsahuje podrobné informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou spojeny s jednotlivými akcemi. To se týká zejména následujících bodů:

 • Cena
 • Možné náklady na dopravu
 • Způsob uzavření smlouvy a potřebné podpisy
 • Zda se uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy
 • Způsob platby, dodání a plnění smlouvy
 • Lhůta pro přijetí nabídky nebo doba, po kterou World Agro Trade SL garantuje cenu
 • Sazba za komunikaci na dálku, pokud se náklady na použití technologie pro komunikaci na dálku vypočítavají na jiném základě než běžná sazba za komunikaci
 • Zda je smlouva po dokončení archivována, a pokud ano, jak k ní může spotřebitel získat přístup
 • Způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat a v případě potřeby také získat informace poskytnuté v rámci smlouvy
 • Jakékoli další jazyky, které jsou k dispozici pro uzavření dohody
 • Informace o společnocsti World Agro Trade SL a o tom, jak se spotřebitel může se společností elektronický poradit; a 
 • Minimální doba trvání smlouvy v případě transakce na dobu určitou.

Článek 5 - Dohoda

S výhradou ustanovení bodu 4 bude smlouva uzavřena a spotřebitel tím potvrdí, že nabídku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Pokud spotřebitel nabídku elektronicky přijme, společnost World Agro Trade SL neprodleně elektronicky potvrdí, že souhlas uživatele obdržela. Dokud společnost World Agro Trade SL nepotvrdí přijetí, může spotřebitel smlouvu vypovědět.

Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, společnost World Agro Trade SL přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné internetové prostředí. Pokud spotřebitel může provést platbu elektronicky, společnost World Agro Trade SL dodrží nezbytná bezpečnostní opatření.

Společnost World Agro Trade SL může v rámci právního systému oznámit nebo ověřit, zda spotřebitel může splnit své platební povinnosti, a ověřit všechny důležité skutečnosti a faktory, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud má společnost World Agro Trade SL na základě zjištěných skutečností závažný důvod neuzavřít smlouvu, má společnost World Agro Trade SL právo odmítnout objednávku nebo žádost, případně může společnost World Agro Trade SL spojit s realizací nabídky zvláštní podmínky.

Následující informace poskytuje společnost World Agro Trade SL takovým způsobem, aby si je spotřebitel mohl uložit v dostupné formě na fyzickém nosiči:

 • Adresa společnosti, na kterou si spotřebitel může v případě potřeby stěžovat.
 • Podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odmítnutí, a jasný údaj týkající se výjimky z práva na odmítnutí.
 • Informace o provádění záruk a služeb
 • Část 4 bod 3, pokud společnost World Agro Trade SL tyto informace nezaslala již před uzavřením smlouvy.

Článek 6 - Právo na odvolání

Vrácení produktu:

Po zakoupení výrobku má spotřebitel možnost smlouvu vypovědět bez udání důvodu do 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po obdržení výrobku spotřebitelem nebo po předběžném datu přijetí objednávky uvedeném spotřebiteli. 

Po obdržení objednávky by měl spotřebitel pečlivě zkontrolovat obal a samotný výrobek. Výrobek by měl rozbalit nebo použít pouze v rozsahu nezbytném k posouzení, zda si jej chce ponechat. Pokud si přeje uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí výrobek vrátit v původním obalu a v původním stavu odesílateli (World Agro Trade SL) podle pokynů společnosti World Agro Trade SL. 

Poskytování služeb:

V případě poskytovaných služeb má spotřebitel možnost vypovědět smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel striktně dodržovat jasné pokyny poskytnuté společností World Agro Trade SL.

Článek 7- Odpisování nákladů

Pokud spotřebitel uplatní právo na odmítnutí, nebude muset zaplatit více než náklady na vrácení výrobku.

Pokud spotřebitel provedl platbu, musí společnost World Agro Trade SL tuto částku uhradit nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy nebo po vrácení zboží.

Článek 8 - Vyloučení Právo na odvolání

Společnost World Agro Trade SL může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, pokud to bylo předem dohodnuto. Vyloučení práva na odmítnutí se uplatní pouze v případě, že to společnost World Agro Trade SL jasně uvedla před uzavřením dohody.

Z práva na vrácení zboží mohou být vyloučeny pouze následující produkty:

 • Které jsou nastaveny společností World Agro Trade SL v souladu se specifikacemi zákazníka
 • Které jsou jednoznačně osobní povahy
 • Které nelze vrátit vzhledem k jejich povaze
 • Zboží podléhající rychlé zkáze
 • Zboží, jehož cena je vázána na výkyvy na finančním trhu, na které World Agro Trade SL nemá žádný vliv.
 • Jednotlivé noviny a časopisy

Článek 9 - Ceny

Ceny nabízených výrobků a služeb se během doby platnosti uvedené v nabídce nezvyšují, s výjimkou změn cen v důsledku změny sazby DPH.

Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že vyplývá z právních předpisů.

Zvýšení ceny 3 měsíce po uzavření smlouvy je možné pouze v případě, že společnost World Agro Trade SL stanovila a

 • Vyplývají z právních předpisů nebo ustanovení, nebo
 • Spotřebitel je oprávněn smlouvu vypovědět, jakmile nové ceny vstoupí v platnost. Ceny v nabídkách jsou uvedeny včetně DPH.

Článek 10 - Kontrola dodržování předpisů a záruky

Společnost World Agro Trade SL zaručuje, že výrobky a služby odpovídají jejich popisům předloženým před uzavřením smlouvy a že rovněž odpovídají vnitrostátním zákonům a právním předpisům platným v době, kdy byly popisy vytvořeny. Společnost World Agro Trade SL rovněž zaručuje vhodnost výrobků pro běžné použití.

Společnost World Agro Trade SL poskytuje záruku, že výrobce nebo dovozce neučiní nic, co by změnilo práva a povinnosti, které může spotřebitel uplatnit vůči společnosti World Agro Trade SL.

Článek 11 - Dodání a provádění

Společnost World Agro Trade SL se zavazuje k nejvyšší úrovni odpovědnosti při přijímání a vyřizování objednávek produktů a požadavků na služby. 

Za místo doručení se považuje adresa, kterou spotřebitel uvede v objednávce. 

S výhradou ustanovení části 4 obchodních podmínek se společnost World Agro Trade SL zavazuje přijaté objednávky neprodleně vyřídit. Objednávky budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů od data objednávky, pokud nebyla předem dohodnuta delší lhůta. Pokud se dodáni opozdí nebo pokud ji nelze zcela nebo částečně splnit, musí být spotřebitel o této skutečnosti informován nejpozději do 30 dnů od podání objednávky.

V případě ukončení spolupráce vyplatí World Agro Trade SL částku, kterou spotřebitel zaplatil, nejpozději do 30 dnů od ukončení spolupráce v souladu s předchozím bodem.

Pokud se ukáže, že dodávka dohodnutého produktu není možná, společnost World Agro Trade SL se bude snažit nabídnout alternativy. Spotřebitel bude přinejmenším informován o možnosti výměny výrobku. Právo na odmítnutí nelze vyloučit u výrobků poskytovaných jako náhrada. Případné náklady spojené se zpětným doručením hradí společnost World Agro Trade SL. 

Riziko poškození a/nebo ztráty výrobků od okamžiku odeslání ze skladu společnosti World Agro Trade SL do okamžiku doručení spotřebiteli se posuzuje samostatně.

Pokud obdržíte poškozený výrobek, musí to spotřebitel nahlásit do tří dnů.

Článek 12 - Délka transakce: trvání, ukončení a prodloužení

Spotřebitel může kdykoli vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, která se týká pravidelného poskytování výrobků a služeb, při dodržení platných pravidel pro výpověď s nejméně 30denní výpovědní lhůtou.

Ve výše uvedeném odstavci má spotřebitel právo:

 • kdykoli ukončit smlouvu, a to bey omezení.
 • kdzkoli ukončit výpověd' ze strany World Agro Trade SL.

Článek 13 - Platby

Není-li dohodnuto jinak, musí spotřebitel uhradit dlužné částky do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 části 6, v případě dohody o zajištění řádného plnění smlouvy.

Pokud je poskytnuta platba předem, spotřebitel nemůže uplatnit žádná práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby, dokud není provedena stanovená platba. 

Spotřebitel musí společnost World Agro Trade SL informovat o jakýchkoli nepřesnostech v údajích o platbě.

V případě nedodržení podmínek ze strany spotřebitele je společnost World Agro Trade SL oprávněna, s výhradou zákonných omezení, účtovat přiměřené náklady, které byly spotřebiteli předem známy.

Článek 14 - Stížnosti

Společnost World Agro Trade SL má jasný protokol o stížnostech a všechny stížnosti podle něj vyřizuje. 

Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být jasně a úplně popsány v přiměřené lhůtě podané společnosti World Agro Trade SL poté, co spotřebitel zjistil vady.

Stížnosti podané společnosti World Agro Trade SL budou vyřízeny do 14 dnů od jejich obdržení. Pokud je doba vyřízení stížnosti delší, odpoví společnost World Agro Trade SL do 14 dnů od potvrzení o přijetí a uvede, kdy spotřebitel obdrží podrobnější odpověď.

Článek 15 - Spory

Na smlouvy mezi společností World Agro Trade SL a spotřebitelem uvedené v těchto obchodních podmínkách se vztahuje výhradně nizozemské právo.

Článek 16 - Doplňková a jiná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky mohou obsahovat dodatečná nebo odlišná ustanovení, nikoli však v neprospěch spotřebitele, a musí být zaznamenána písemně takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl uchovávat v přístupné formě na fyzickém nosiči.

Mezisoučet
0,00 €
Poštovné
0,00 €
Celkem
0,00 €
Potvrdit objednávku
Celkem
0,00 €
Potvrdit objednávku